Geldig vanaf 1-1-2020

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Verantwoordelijke ouder(s) voor de studiebegeleider: de met ouderlijke zorg belaste ouder of voogd
De leerling: de persoon die studiebegeleiding ontvangt
De studiebegeleider: De begeleider die de studiebegeleiding verzorgt.
De les: de studiebegeleidingsbijeenkomst die de studiebegeleider aan de leerling geeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Quantiquali en de verantwoordelijke ouder(s) voor de studiebegeleiding waarop Quantiquali deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Quantiquali is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Uitvoering van de studiebegeleidingdiensten en opzegtermijn
3.1. Quantiquali voert naar beste inzicht en vermogen zijn werkzaamheden uit, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling/student.
3.2. Opzeggen is mogelijk onder de volgende voorwaarden. Bij betaling via losse lessen, twee weken voor de laatste les. Bij betaling via een strippenkaart, twee weken voor het einde van de strippenkaart.

3.3. Het is mogelijk om per direct op te zeggen. In dat geval wordt bij betaling via losse lessen nog één les in rekening gebracht, bij betaling via een strippenkaart wordt geen restitutie verleend op de nog openstaande lessen/strippen.

Artikel 4. Communicatie
4.1. Communicatie omtrent veranderingen in de lessen gaat in elk geval met Quantiquali en de verantwoordelijke ouder(s) voor de lessen.
4.2 Het plannen van extra (of langere) lessen, uitbreiding van het aantal uren per maand of andere soortgelijke zaken wordt met Quantiquali en de verantwoordelijke ouder(s) voor de lessen overlegd.

Artikel 5. Lessen
5.1. Lessen vinden plaats op een afgesproken dag, plaats en tijd. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen worden voortgezet. Het is mogelijk om in overleg extra lessen in te voegen voor toetsweken.
5.2. In principe vinden de lessen plaats bij de leerling aan huis, indien hij/zij dit wenst kan er ook worden afgesproken op een openbare locatie.
5.3. Quantiquali streeft naar regelmatige tijden voor de lessen.
5.4. Indien de leerling zonder afzegging (zie artikel 5.5) een les verzuimt, is Quantiquali gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen.
5.5. In geval van ziekte van de leerling dient de leerling zich 24 uur voor aanvang van de les te melden en dient een vervangende les te worden ingepland. Gebeurt dit niet, dan is de verantwoordelijke ouder(s) voor de les het totale tarief van de betreffende les verschuldigd aan Quantiquali.
5.6. In geval de studiebegeleider om onverhoopte redenen moet stoppen met het geven van de lessen, wordt het bedrag van de nog openstaande lessen op de strippenkaart aan de verantwoordelijke ouder(s) gerestitueerd.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1. Quantiquali behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.2. Alle door Quantiquali verstrekte stukken, zoals adviezen, brochures, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de verantwoordelijke ouder(s) voor de les en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Quantiquali worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
6.3. Lesmateriaal van Quantiquali, waaronder begrepen: oefenbladen, oefenboeken, etc. zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
6.4 Het lesmateriaal van Quantiquali dat zich online bevindt dient bij aankoop gedownload te worden. De links hiervan kunnen worden aangepast of komen te vervallen.

Artikel 7. Hoogte van de prijs
7.1 Quantiquali werkt met losse lessen en strippenkaarten waarbij lessen wordt gekozen. Een les duurt 45-60 minuten.
7.2 Per maand wordt bijgehouden hoeveel uur er les is gegeven bij een leerling. Deze uren worden van de strippenkaart gebruikt. Zodra de strippenkaart bijna vol is, wordt contact opgenomen voor het afspreken van het vervolg van de bijlessen.
7.3 De uurprijs van Quantiquali varieert van €42,50 tot €45 afhankelijk van de gekozen betaalwijze, losse les of gekozen strippenkaart.
7.4 Als niet alle lessen van de strippenkaart hebben plaatsgevonden kan hiervoor geen geld geretourneerd worden. Wel kunt u in overleg de mogelijkheid krijgen om de bijlessen op een later moment te laten plaatsvinden.
7.5 Quantiquali hanteert een tevredenheidsgarantie, dit houdt in dat de intake niet in rekening wordt gebracht. Indien de verantwoordelijke ouder(s) en/of de leerling na de intake besluiten geen lessen af te nemen, wordt dit uiterlijk één week na de intake bij Quantiquali kenbaar gemaakt.
7.6 Quantiquali brengt naast de uurtarieven reiskosten in rekening indien de locatie waar de leerling les krijgt op meer dan 5 km buiten de binnenstad van Roermond ligt. Verder komt er meestal geen BTW bovenop uurtarieven aangezien de meeste lessen zijn vrijgesteld van BTW. Indien er wel BTW berekend wordt, dan wordt dit bij bespreking van de overeenkomst waarin ook de betaalwijze wordt vastgesteld, kenbaar gemaakt en vastgelegd.

Artikel 8. Betaling
8.1. Bij betaling via losse lessen wordt maandelijks een factuur per mail naar het emailadres van de verantwoordelijke ouder(s) voor de bijles gestuurd met de kosten van de lessen van afgelopen maand.
8.2. Is de verantwoordelijke ouder(s) voor de les in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten die incassobureau rekent, voor rekening van de verantwoordelijke ouder(s) voor de les. Ook indien verantwoordelijke ouder(s) voor de les al zijn gestopt met de les dienen zij nog steeds de openstaande facturen te voldoen.
8.4. Indien de betaling door de verantwoordelijke ouder(s) wederom uitblijft is Quantiquali genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente en tevens het factuurbedrag te verhogen met €7,50 aan administratiekosten vanaf de tweede aanmaning.
8.5. Quantiquali is te allen tijde gerechtigd om van betalingswijze te veranderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Quantiquali is niet aansprakelijk voor schade die door de studiebegeleider wordt veroorzaakt.
9.2 Quantiquali is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van materialen van de leerling, ook niet indien de les op een andere locatie dan thuis wordt gegeven.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Quantiquali geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Quantiquali niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
10.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Quantiquali opgeschort.
10.4. Indien Quantiquali bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de verantwoordelijke ouder(s) voor de les gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1. Op elke overeenkomst tussen Quantiquali en de verantwoordelijke ouder(s) voor de les is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenregeling
12.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Geschillencommissie.